raktažodžių archyvas: Eksternu

ByVairavimo kursai

Vertinimo kriterijai VĮ Regitra

Vertinimo kriterijai VĮ Regitra

1. Įgūdžių ir elgsenos vairuojant kelių transporto priemonę (toliau – transporto priemonė) vertinimo kriterijai ir metodai taikomi valstybės įmonėje „Regitra“ (toliau – VĮ „Regitra“) egzaminuojant asmenis, siekiančius gauti vairuotojo pažymėjimą arba jį susigrąžinti, jei specialioji teisė vairuoti transporto priemones atimta metams ir ilgesniam laikui (toliau – egzaminuojamasis).

2. Egzaminuojamojo įgūdžiai ir elgsena vairuojant transporto priemonę vertinami pagal tai, ar jis sugeba:

2.1. Patikrinimas prieš važiavimą: surasti, valdyti ar sureguliuoti egzaminuojamųjų įgūdžius ir elgseną vertinti įgalioto VĮ „Regitra“ darbuotojo (toliau – egzaminuotojas) nurodytus transporto priemonės valdymo įtaisus ar įrangą arba patikrinti jų būklę bei pasirengti važiuoti saugiai.

2.2. Papildomi valdymo įtaisai: sureguliuoti ir naudotis visais papildomais transporto priemonės valdymo įtaisais, kiek to reikia saugiam vairavimui užtikrinti.

2.3. Sankabos valdymas: valdyti sankabą važiavimo sąlygas atitinkančiu būdu, kuris užtikrintų sklandų pavarų perjungimą ir galios perdavimą varantiesiems ratams, be reikalo neužgesina variklio.

2.4. Akceleratoriaus valdymas: sklandžiai valdyti akceleratoriaus paminą tiek transporto priemonei greitėjant, tiek lėtėjant.

2.5. Pavaros pasirinkimas: tinkamai naudotis visomis pavaromis pagal transporto priemonės greitį ir jos techninius duomenis bei eismo sąlygas.

2.6. Vairo valdymas: saugiai ir nenukrypdamas laikytis pasirinktos trajektorijos visomis eismo sąlygomis, sukti vairą tinkamu būdu.

2.7. Stabdymas: naudoti stabdžius eismo situaciją atitinkančiu būdu, stabdyti transporto priemonę sklandžiai ir palaipsniui, saugiai sustoti atlikdamas įsibėgėjimo ir tikslaus sustojimo nurodytoje vietoje manevrą; vairuodamas motociklą naudoti priekinius ir užpakalinius stabdžius lėtindamas greitį ir sustodamas (važiuojant labai lėtai gali būti naudojamas tik užpakalinis stabdys stabilumui padidinti). Stovėjimo stabdys gali būti naudojamas, kai transporto priemonė nejuda.

Šis veiksmas neturi būti vertinamas tais atvejais, kai egzaminuojamasis stabdo staigiai, bet visiškai kontroliuoja situaciją, ir saugiu būdu, kad išvengtų pavojaus, kuris nuo jo nepriklauso.

2.8. Padėties pasirinkimas važiuojamojoje dalyje: transporto priemone važiuojamojoje dalyje užimti tokią padėtį, kuri atitiktų eismo situaciją. Šis vertinimas netaikomas 2.10 ir 2.11 punktuose nurodytais atvejais.

2.9. Padėties pasirinkimas manevruojant: pasirinkti ir išlaikyti tinkamą padėtį atlikdamas specialiuosius važiavimo atbuline eiga manevrus, aprašytus priede. Kai egzaminuojamasis atlieka specialiuosius važiavimo manevrus, vertinami ir kiti egzaminuojamojo įgūdžiai ir elgsena.

2.10. Padėties pasirinkimas sukant į dešinę: įvairiose posūkių į dešinę situacijose pasirinkti ir išlaikyti tinkamą padėtį privažiuodamas, sukdamas ir išvažiuodamas iš posūkio.

2.11. Padėties pasirinkimas sukant į kairę: įvairiose posūkių į kairę situacijose pasirinkti ir išlaikyti tinkamą padėtį privažiuodamas, sukdamas ir išvažiuodamas iš posūkio.

2.12. Situacijos stebėjimas ir žvalgymasis: žvalgytis, stebėti ir kontroliuoti eismo aplinką visomis kryptimis, kiek to reikia saugiam vairavimui užtikrinti.

2.13. Veidrodžių naudojimas: naudotis užpakalinio vaizdo veidrodžiais kaip neatsiejama transporto priemonės valdymo sistemos dalimi vertindamas bet kokį esamą ar galimą pavojų.

2.14. Įspėjamųjų signalų naudojimas: laiku parodyti atitinkamos krypties posūkio signalą, kad aiškiai įspėtų kitus eismo dalyvius ir jų neklaidintų, taip pat laiku jį baigti rodyti.

2.15. Eismo pavojų įvertinimas: laiku ir su deramu atsargumu reaguoti į egzamino metu iškilusį eismo pavojų ir imtis išvengiamųjų veiksmų. Vertinant šį veiksmą, turi būti atsižvelgta į transporto priemonės greitį, bet kokį egzaminuojamojo išvengiamąjį veiksmą ir situacijos pavojingumą.

2.16. Sprendimų priėmimas: tinkamai vadovautis važiavimo pirmumo taisyklėmis; įvertinti eismo situaciją; pasinaudoti saugiu tarpu transporto sraute važiuodamas per sankryžą, persirikiuodamas iš vienos eismo juostos į kitą, pradėdamas važiuoti arba įvažiuodamas į kelią taip, kad nepriverstų kitų eismo dalyvių imtis išvengiamųjų veiksmų; priimti teisingą sprendimą, tinkamai įvertinęs greitį ir atstumą iki bet kokio eismo objekto (transporto priemonės ar pėsčiųjų).

2.17. Saugaus atstumo pasirinkimas: vairuoti transporto priemonę taip, kad atstumas iki prieš ir šalia važiuojančių ar stovinčių transporto priemonių būtų saugus, ir sustabdyti ją tinkamoje padėtyje transporto sraute. Atstumas iki priešais važiuojančios transporto priemonės vertinamas pagal laiką, per kurį transporto priemonė nuvažiuoja šį atstumą.

2.18. Greičio pasirinkimas: greitėti tolygiai, važiuoti eismo situaciją atitinkančiu greičiu ir neviršyti leistino greičio, pasiekti reikiamą greitį atlikdamas įsibėgėjimo ir tikslaus sustojimo nurodytoje vietoje manevrą.

2.19. Eismo reguliavimo signalų, kelio ženklų ir kelių ženklinimo reikalavimų vykdymas: vykdyti bet kokį eismo reguliavimo signalo, kelio ženklo ar kelių ženklinimo reikalavimą; sustabdyti transporto priemonę, kaip to reikalauja eismo reguliavimo signalai, kelio ženklai ar kelių ženklinimas.

2.20. Nuoseklumas:

2.20.1. tinkama seka atlikti veiksmus, kurie sudaro transporto priemonės valdymo sistemą (trajektorija – veidrodžiai – signalai – greitis – pavaros – veidrodžiai – išvengiamieji veiksmai – greitėjimas), artėdamas prie bet kokio esamo ar galimo pavojaus;

2.20.2. (BE, C1E, CE, D1E ir DE kategorijos) nuosekliai atlikdamas visus reikiamus veiksmus saugiai atkabinti priekabą, pastatyti vilkiką greta priekabos ir po to važiuoti, kad vėl ją prikabintų, bei parengti transporto priemonių junginį važiuoti.

2.21. Pusiausvyra ir motociklo valdymas: išlaikyti motociklo pusiausvyrą ir valdyti jį važiuodamas įvairiu greičiu ir įvairiomis eismo sąlygomis.

2.22. Sėdėsena: važiuoti motociklu sėdėdamas tokioje padėtyje, kuri būtų saugi ir patogi važiuoti.

1